Silicaatgebonden sierpleisters

Onze Granokat-producten garanderen stuk voor stuk een optimale kwaliteit.

Granokat KR
Silicaatpleister met korrelstructuur.
Toepassingsgebied
Hoogwaardige deklaag voor de aanmaak van structuurpleister met gekrabd aspect voor buitenoppervlakken die bestaan uit uit een minerale of verkiezelde onderlaag zoals kalk- of cementpleister, metselwerk in kalkzandsteen, silicaat of witte cement, in het bijzonder in de sector van de monumentenzorg. Als eindlaag op panelen uit Granol'therm gevelisolatiesystemen, en als rustieke pleisterlaag voor afwerking binnenshuis.
Samenstelling
Organische silicaatpleister op basis van specifiek één-component waterglas (natriumsilicaat).
Kleur
Wit is de standaardkleur in voorraad.
Granokat KR is beschikbaar in alle kleuren van onze kleurenkaart. Speciale kleuren kunnen op aanvraag uitgewerkt worden. Voor het gevelisolatiesysteem zijn kleuren met een helderheidswaarde minder dan 20% verboden.
Kleurverschillen tussen een kleurstaal en de werkelijk uitgevoerde werken kunnen steeds optreden en zijn toe te schrijven aan de natuurlijke grondstoffen en de weersomstandigheden.
Het is steeds aan te raden producten van verschillende leveringen te mengen, dit om tintverschillen te vermijden.
Het exacte, aan de verwerking en werfomstandigheden aangepaste verbruik, kan enkel via een proefoppervlak op de werf worden vastgesteld.
Eigenschappen
Zeer goede doorlaatbaarheid voor waterdamp, mat, zeer hoog weerstandsvermogen tegen atmosferische invloeden, bestand tegen verrotting en ontbinding, niet waterabsorberend, vormt geen film, milieuvriendelijk.
Voorbereiding ondergrond
Ondergronden moeten stabiel, droog, draagkrachtig, proper en vlak zijn.
Loszittende delen dienen te worden verwijderd en waar nodig dient de ondergrond te worden bijgewerkt.
De goed voorbereide oppervlakken voorzien van een grondlaag Granokat'plus STP, tot maximum 20% verdunnen met Granokat'plus SV, in de tint van de respectievelijke decoratieve pleister. In geval van onzekerheid betreffende de drager, gelieve onze technische diensten te raadplegen.
Verwerken
Het product moet voordat het wordt verwerkt goed worden omgeroerd. In functie van de toestand van de ondergrond en van de weersomstandigheden kan, door toevoeging van maximum 5% Granokat'plus SV, de uitstrijkbaarheid van de specie worden geregeld. Granokat KR wordt met een plakijzer in roestvrij staal aangebracht in een laag waarvan de dikte overeenkomt met de korrelgrootte. Na het aanbrengen met behulp van een plakspaan in kunststof, in hout of in PU, cirkelvormige bewegingen maken om de gewenste structuur te krijgen. Om te vermijden dat de aanzetten zichtbaar blijven moet er, op de plaats waar verschillende zones elkaar raken, steeds "nat op nat" en zonder onderbreking worden gewerkt. Het gereedschap en toebehoren moeten na gebruik onmiddellijk met water worden gereinigd. Aanliggende delen van het gebouw zoals ramen, vensterbanken en dergelijke, moeten zorgvuldig worden afgedekt.
Bij een omgevings-en ondergrondstemperatuur onder +10°C of bij temperaturen boven +30°C Granokat KR niet gebruiken.
Het drogen van bepleisteringen in waterige fase is een fysiek verdampingsproces waarvan de snelheid afhangt van de temperatuur, de vochtigheidsgraad en de luchtverversing. Het droogproces wordt vertraagd als de relatieve vochtigheid de 70% overschrijdt. Als die vochtigheid in de buurt van 100% komt, stopt het droogproces. Bij grote hitte en sterke wind wordt het verdampings- en droogproces versneld.
 
Verbruik
Korrelgrootte 1,5 mm: ongeveer 2,7kg/m²
Korrelgrootte 2,0 mm: ongeveer 3,2 kg/m²
Korrelgrootte 3,0 mm: ongeveer 4,3 kg/m²
Om het exacte verbruikte berekenen is het noodzakelijk een proef uit te voeren op de werkelijke ondergrond.
Technische kenmerken
Waterabsorptie-coëfficiënt
w: < 0,10 kg/(m² * h0,5)
 
Diffusieweerstand
Sd: < 0,05 m
 
Soortelijk gewicht
1,93 kg/dm³
 
Verpakking
Klaar voor gebruik in recipiënten van 25 kg. De recipiënten moeten koel en vorstvrij worden bewaard. Plaatsing in de volle zon moet worden vermeden. In zijn originele verpakking kan het product minstens 6 maanden worden bewaard.
Opmerking
Mag niet worden verwerkt bij temperaturen lager dan +10°C, bij extreem hoge relatieve vochtigheid , bij vorstgevaar en ook niet in de volle zon. Opgelet : is corrosief ! Vensterglas, tegels, metselwerk, marmer en planten moeten goed worden beschermd tegen spatten. Om uitbloeiing te vermijden is het noodzakelijk een rusttijd van 3 dagen (bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid) tussen de diverse bewerkingen in acht te nemen. Tijdens het verwerken moeten alle nodige veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd. Om de eigenschappen van het product niet te schaden mag Granokat KR niet met andere materialen worden vermengd. Voor alle inlichtingen in verband met een veilig gebruik verwijzen we naar onze technische voorschriften.
Afvalverwerking
Enkel de recipiënten die volledig leeg zijn zullen worden teruggenomen. In gedroogde toestand kunnen resten van het product verwerkt worden in overeenstemming met de afvalcode EAK 08 01 12.