Decoratieve gevelpleisters: dunlagig

Onze dunlagige sierpleisters zijn uitermate geschikt voor gevelisolatiesystemen.

Granomin GP
Minerale Glattputz
Toepassingsgebied
Granomin GP wordt als eindlaag op minerale onderpleisterlagen resp. wapeningsmortels ingezet, om een indien mogelijk gladde oppervlak te verkrijgen. te gebruiken zowel in de binnen- alsmede voor buitenmuren.
Samenstelling
In de fabriek gefabriceerde minerale droge mortel volgens EN998-1, komt overeen in zijn eigenschappen de mortelgroep P II, waterafstotend volgens DIN Het bestaat uit genormeerde minerale bindmiddelen, op korrelgrootte gesorteerde toeslagstoffen, minerale lichte toeslagstoffen en beproefde supplementen.
Kleur
Het assortiment omvat een royale keuze die overeenkomt met onze stalen. Speciale kleurtonen kunnen na afspraak overeenkomstig uitgewerkt worden. Bij het gebruik op gevelisolatiesystemen mogen geen kleurtonen met helderheidswaarde onder 20 % gebruikt worden. Kleuren zijn te kiezen uit de Granicem kleurenwaaier met 48 kleuren. Kleurafwijkingen van het uitgevoerde oppervlak tot de betreffende uitwerkingen en opbrengtesten kunnen op grond van natuurlijke grondstofkeuze en door het weers beïnvloede droogprocessen niet vermeden worden. Bij naleveringen moet de rest van het aanwezige materiaal continu met het nieuwe materiaal gemengd worden, om een kleurgelijkheid te garanderen.
Eigenschappen
Niet brandbaar naar bouwmateriaalklasse A overeenkomstig EN13501. Vanwege de gunstige elasticiteitsmodus een zo groot mogelijke veiligheid tegen scheurschade.
Voorbereiding ondergrond
Granomin GP hecht op alle minerale ondergronden. Mortelresten, losse bestanddelen, verontreinigingen en restanten van isolatiematerialen moeten van de ondergrond verwijderd worden. Droge of sterk zuigende ondergronden voldoende voorbehandelen. De voorschriften van de VOB, deel C, telkens in de nieuwste versie, moeten in acht genomen worden. Bij twijfelachtige ondergronden kunt u advies vragen aan onze technische dienst.
Verwerken
Granomin GP kan met alle gangbare pleistermachines volgens de richtlijnen van de machinefabrikant verwerkt worden. Bij de verwerking met de hand wordt de droge mortel per zak met ca. 6,0 liter schoon water intensief gemengd. Na een rijpingstijd van ca. 10 minuten nog een keer kort doorroeren. Op voorbereide ondergrond op de gebruikelijke verwerkingswijze aanbrengen en nabewerken. De minimaal aan te brengen dikte ligt bij 3 mm en mag 5 mm niet overschrijden. Bij te hoge aanbrengdikte en te grote wisselvalligheden in deze dikte bestaat het gevaar van scheurvorming. De verse pleister moet tegen slagregen en tegen te snel uitdrogen beschermd worden. Niet bij temperaturen onder + 5 °C of op bevroren ondergrond opbrengen.
Verbruik
Bij 4 mm opbrengdikte ca. 6,0 kg/m²
Technische kenmerken
Vastgesteld o.a.
gem. EN998-1
 
Volumemassa droge mortel:
ca. 1,40 kg/dm³
 
Verse mortel ruwe dichtheid:
ca. 1,60 kg/dm³
 
Densiteit van vaste mortel:
ca. 1,42 kg/dm³
 
Druksterkte:
> 2,5 N/mm²
 
Wateropnamecoëfficiënt:
< 0,5 kg/(m²h0,5)
 
Waterdampdiffusieweerstandsgetal:
15/35
 
Verpakking
In 25 kg papieren zakken op europalets van 1200 geladen.
Het materiaal droog opslaan.

Opmerking
Schilderlagen en coatings kunnen pas naar volledig opdrogen van het pleisterwerk opgebracht worden. Het onderling mengen van bindmiddelen en toeslagen is niet toelaatbaar. De verwerking gebeurt onder het in acht nemen van de betreffende veiligheidsvoorschriften. De mortel reageert met vochtigheid sterk alkalisch, daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met rein water spoelen. Bij oogcontact direct arts opzoeken. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de veiligheidsgegevensbladen.
Veiligheidsrichtlijnen
Stof niet inademen.
Irriterend voor de ogen en de huid.
Gevaar voor ernstige oogbeschadigingen.
Contact met de ogen en de huid vermijden.
Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts consulteren.
Sensibilisering door huidcontact mogelijk.
Alle gegevens die betrekking hebben op de veiligheid kunt u vinden in de veiligheidsfiches.
Granomin KR
Minerale afwerkingspleister
Toepassingsgebied
Granomin KR wordt als decoratieve sierpleister ingezet Het kan ook als laatste pleisterlaag voor alle minerale ondergronden in binnen- en buitengebruik
toegepast worden.
Samenstelling
In de fabriek gefabriceerde minerale droge mortel volgens EN 998-1. Het bestaat uit genormeerde minerale bindmiddelen, toeslagstoffen met de juiste korrelgrootte, kalk en beproefde supplementen.
Kleur
Het assortiment omvat een royale keuze die overeenkomt met onze stalen. Speciale kleurtonen kunnen na afspraak overeenkomstig uitgewerkt worden. op warmte-isolatie-compoundsystemen of warmte-isolatie pleisters mogen geen kleurtonen met helderheidswaarde onder 20 gebruikt worden. Kleuren zijn te kiezen uit de Granicem kleurenwaaier met 48 kleuren. Kleurtoonafwijkingen van het uitgevoerde oppervlak tot de betreffende uitwerkingen en opbrengtesten kunnen op grond van natuurlijke grondstofkeuze en door het weers beïnvloede droogprocessen niet vermijden worden. Bij naleveringen moet de rest van het aanwezige materiaal continu met het nieuwe materiaal gemengd worden, om een kleurgelijkheid te geranderen.
Eigenschappen
Niet brandbaar volgens bouwmateriaalklasse A volgens EN 998-1, diffusie-open, weerbestendig, zwelt niet op, gehydrofobeerd Op grond van de gunstige E-modulus biedt hij de best mogelijke zekerheid tegen scheurschade.
Voorbereiding ondergrond
Granomin KR hecht op alle draagkrachtige minerale ondergronden. Mortelresten, losse bestanddelen, verontreinigingen, residuen van geluidwerende middelen alsmede verweerde delen moeten verwijderd worden.
Op deze voorbehandelde ondergrond komt een gronderingslaag met Granol’plus STG. Bij dubieuze ondergronden kunt onze toepassingstechnische adviesdienst om advies vragen.
Verwerken
Bij verwerking met de hand wordt de droge mortel per zak met 6 - 7 liter schoon water intensief gemengd. Bij het roeren moet op constante mengtijd en consistentie gelet worden, om een zo homogeen mogelijk verschijningsbeeld van het pleisterwerk op het vlak van kleurtoon en structuur te geranderen. Bij verwerking met de hand moet na een rijptijd van het materiaal van ca. 5 minuten nog een keer geroerd worden.
Het opbrengen gebeurt met een roestvrije edelstalen spaan of hiervoor geschikt spuitapparaat in korreldikte, daarna met een kunststof spaan of raapbord gelijkmatig vlakwrijven.
Verwerkingstijd ca. 2 uur.
Voor het vermijden van aanzetten moeten de verwerkers op de steigers boven elkaar staand de samenhangende vlakken „nat in nat“ opbrengen. Bij grotere vlakken is het raadzaam, tot een onderbreking (pleisterbanden, inspringingen, afvoerbuizen etc.) door te pleisteren.
een gevlekt of wolkig opdrogen van de ingekleurde toppleisterlaag vanwege wisselende omgevingsomstandigheden is niet uit te sluiten en is daarom geen materiaalfout. Ter vermijding van kleurgelijkmatigheden moet voorzien worden in een egalisatielaag.
Het verse pleisterwerk tegen slagregens en te snel uitdrogen beschermen. Speciaal bij directe zon- en windinwerking zijn geëigende tegenmaatregelen, zoals b.v. een afhangen van de façade resp. van de steigers. niet bij ondergrond- en / of omgevingsstemperaturen onder + 5° C verwerken.
Gereedschappen en apparaten direct na gebruik met water schoonmaken. omlopende onderdelen zoals vensters, vensterbanken etc. zorgvuldig afdekkken.
Verbruik
Verbruik: 3-4kg/m²
Technische kenmerken
Densiteit van vaste mortel:
± 1,45 kg/dm³
 
Druksterkte:
> 1 N/mm²
 
Wateropnamecoëfficiënt
0,5 kg/(m²h0,5)
 
E-modus (dynamisch):
± 2500 N/mm²
 
Warmtegeleidbaarheid:
0,87 W/(mK)
 
Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ:
30
  


Verpakking
In 25 kg papieren zakken, gestapeld op Euro-paletten. Het materiaal droog opslaan.
Opmerking
Het is noodzakelijk dat nieuwbouw vanaf de aanvang van de isolatiewerken verder kan uitdrogen zodat kleurverschillen in de afwerkpleister door een overvloedige vochtmigratie van binnen naar buiten vermeden worden. Het onderling mengen van bindmiddelen en toeslagen is niet toelaatbaar.


Afvalverwerking
Alleen van materiaalresten ontdane zakken (vrij van materiaalstof) ter recycling geven. Uitgeharde materiaalresten, zoals gemengde bouw- en sloopafval milieuvriendelijk verwijderen. EAK 17 09 04
 
 
 
Veiligheidsrichtlijnen
Stof niet inademen.
Irriterend voor de ogen en de huid.
Gevaar voor ernstige oogbeschadigingen.
Contact met de ogen en de huid vermijden.
Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts consulteren.
Sensibilisering door huidcontact mogelijk.
Alle gegevens die betrekking hebben op de veiligheid kunt u vinden in de veiligheidsfiches.
 

Prodexor
Decoratieve kalkpleister
Domaine d'application
Prodexor s’utilise en tant que couche de finition des supports minéraux pour obtenir des aspects à l’ancienne.
Composition
Mortier sec industriel minéral conforme DIN 18557 et suivant la fiche WTA 2-2-91.
Il se compose de liants minéraux normalisés, d’agrégats à granulométrie adaptée et d’adjuvants éprouvés.
 
Couleur
Prodexor est disponible en 48 coloris. Toute autre teinte est disponible sur demande.
Propriétés
S’utilise pour l’assainissement des supports et la décoration des supports minéraux intérieurs et extérieurs.
Préparation support
Enlevez tous les éléments pulvérulents et qui nuisent à l’adhérence ainsi que les anciennes couches. Pour les supports absorbants, appliquer une couche de base de Poroprim. Avant la pose du crépi, le support doit être humidifié.
Application
Prodexor se mélange avec une gâche appropriée et se pose manuellement à la brosse.
Suivant les exigences esthétique, une structuration ultérieure peut être faite.
Le mortier sec se mélange intensivement avec 6,5 - 7,5 litres d’eau pure par sac afin d’obtenir une consistance pâteuse. Après 15 minutes d’attente, le matériau doit encore être remué. Il faut veiller à préparer suffisamment de matériau pour pouvoir enduire une surface de mur entière sans reprises.
Protéger l’enduit frais de la pluie battante et d’un séchage trop rapide. En particulier lorsque l’enduit est exposé aux rayons directs du soleil et au vent, prendre des mesures spéciales, par exemple protéger les façades ou les échafaudages par des bâches. Ne pas utiliser lorsque la température ambiante ou celle du support est inférieure à + 5° C.
 
Consommation
Env. 3 kg/m²
Conditionnement
En sac de papier de 25 kg sur Euro-palettes, houssée par film thermoplastique.
Pas plus de 3 mois dans un endroit sec.
Remarque
Il est interdit de rajouter des liants et adjuvants.
Déchets
Ne donner au recyclage que les sacs débarrassés des restes de matériau. Se débarrasser de manière écologique (avec les déchets de construction et de démolition) des restes de matériau séchés. EAK 17 09 04
Conseils de sécurité
Ne pas inhaler la poussière.
Irrite les yeux et la peau.
Danger d’affection grave des yeux.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau et consulter un médecin.
Sensibilisation possible par contact avec la peau.
Vous trouverez toutes les autres données importantes concernant la sécurité sur les fiches des données de sécurité.